Wet verbetering poortwachter 2015

Wanneer uw werknemer langer dan een paar dagen ziek is, krijgt u samen te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet heeft de bedoeling om langdurige uitval te beperken of zelfs te voorkomen.

Beoordeling WIA-aanvraag

Bij de WIA-aanvraag zal het UWV beoordelen of u voldoende inspanningen heeft geleverd om uw werknemer te re-integreren. Hierbij is niet alleen de Wet Verbetering Poortwachter van belang, maar vooral ook of uw werknemer maximaal aan het werk is rekening houdend met zijn beperkingen.

Loonsanctie

Het UWV toetst het re-integratieverslag op de ondernomen activiteiten tijdens de gehele ziekteperiode. Wanneer het UWV van oordeel is dat u niet tijdig of niet de juiste re-integratieinspanningen heeft geleverd, legt zij u een loonsanctie op. Let op: deze loonsanctie kunt ú ook ontvangen wanneer uw werknémer onvoldoende inspanningen levert!

Een Dossierscan van Wijzer in Verzuim verkleint de kans op een loonsanctie aanmerkelijk.

Stappen Wet verbetering poortwachter 2015

De casemanager zorgt dat de stappen poortwachter zorgvuldig en tijdig uitgevoerd worden. Hieronder vindt u een overzicht.

Dag 1 – verzuimmelding bij uw arbodienst
»   U meldt het verzuim bij uw arbodienst
»   Het verzuimbegeleidingsproces start

Week 6 – probleemanalyse
»   De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse en advies op
»   Hierin is opgenomen wat de mogelijkheden van de werknemer nog zijn

Week 8 – Plan van aanpak
»   Samen met uw werknemer stelt u een Plan van aanpak op
»   Wat zijn de afspraken om tot werkhervatting (= re-integratie) te komen?
»   Let op: in het Plan van aanpak horen geen medische gegevens* thuis!

Elke 6 weken – evaluatie plan van aanpak
»   Samen met uw werknemer bespreekt u de voortgang in de re-integratie
»   Wat zijn de afspraken om tot werkhervatting te komen?

Week 42 – ziekmelding naar het UWV
»   U stuurt de ziekmelding naar het UWV
»   Bij no-risk moet u de ziekmelding al in de eerste ziekteweek versturen

Week 52 – eerstejaarsevaluatie
»   U stelt samen met uw werknemer een eerstejaarsevaluatie op
»   Bespreek goed of jullie al het juiste doen om tot werkhervatting te komen
»   Ook in de eerstejaarsevaluatie staan geen medische gegevens*

Week 89 – aanvraag WIA-uitkering indienen
»   De werknemer vraagt een WIA-uitkering aan bij het UWV
»   Zorg ervoor dat alles compleet is; help uw werknemer hierbij

Week 104 – uitslag WIA-keuring is bekend
»   U weet of uw werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en wat dit kost
»   Bepaal wat u met de arbeidsovereenkomst moet doen

Heeft u vragen over de Wet verbetering poortwachter? Neem dan gerust contact met mij op.

* Lees ook: De Verzuimpolitie – deel lll