Algemene voorwaarden Wijzer in Verzuim

tevens handelende onder de naam

Cofink Advies

 

gevestigd te Arnhem

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Arnhem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Wijzer in Verzuim vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Wijzer in Verzuim schriftelijk is bevestigd.

1.3 De leveringen van diensten worden geacht te zijn geschied te Arnhem, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Wijzer in Verzuim aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van Wijzer in Verzuim of door Wijzer in Verzuim ingeschakelde derden binden Wijzer in Verzuim niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Wijzer in Verzuim, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij telkens weer schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wijzer in Verzuim met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Wijzer in Verzuim een opdracht tot advies, ondersteuning of casemanagement op het gebied van ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid wenst te verstrekken of verstrekt, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Wijzer in Verzuim voert.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Wijzer in Verzuim slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‚Äėschriftelijk‚Äô, wordt een bericht van opdrachtgever per e-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Wijzer in Verzuim schriftelijk of via e-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail gestelde.

1.10 Uitgaande e-mails van Wijzer in Verzuim waarin staat vermeld dat aan deze e-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Wijzer in Verzuim op geen enkele wijze.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Wijzer in Verzuim is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Wijzer in Verzuim of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Wijzer in Verzuim gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Wijzer in Verzuim opgegeven prijzen zijn exclusief btw, reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bij een reistijd langer dan 60 minuten per dag wordt de helft van de reistijd doorberekend.

2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Wijzer in Verzuim zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Wijzer in Verzuim gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen welke voor Wijzer in Verzuim kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. De geoffreerde tarieven worden jaarlijks -per 1 januari- aangepast overeenkomstig de door CBS verstrekte gegevens over de inflatie.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Wijzer in Verzuim is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Wijzer in Verzuim kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wijzer in Verzuim ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per e-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Wijzer in Verzuim zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Wijzer in Verzuim eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Wijzer in Verzuim behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

3.7 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.8 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.

3.9 Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in het hoofdstuk ‚Äėbetaling‚Äô.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Wijzer in Verzuim, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Wijzer in Verzuim enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Wijzer in Verzuim bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Wijzer in Verzuim schriftelijk is bevestigd.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Wijzer in Verzuim wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, e.d., zal Wijzer in Verzuim daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Wijzer in Verzuim gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

4.5 Alle uitvoeringstijden worden door Wijzer in Verzuim steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Wijzer in Verzuim eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.6 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Wijzer in Verzuim kennis geeft, onverminderd het recht van Wijzer in Verzuim om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Wijzer in Verzuim omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.7 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Wijzer in Verzuim voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Wijzer in Verzuim het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Wijzer in Verzuim verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

4.8 Wijzer in Verzuim is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Wijzer in Verzuim een goede of effici√ęnte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.9 Wijzer in Verzuim zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Wijzer in Verzuim geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

4.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een (arbeids-)overeenkomst aan te gaan met door of namens Wijzer in Verzuim bij opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van ‚ā¨ 10.000, voor elke overtreding en van ‚ā¨ 1.000 per overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.11 Wijzer in Verzuim is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door Wijzer in Verzuim vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat Wijzer in Verzuim voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Wijzer in Verzuim ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12 Wijzer in Verzuim verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.13 Indien tijdens de uitvoering van een door Wijzer in Verzuim aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Wijzer in Verzuim onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Wijzer in Verzuim het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Wijzer in Verzuim reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.14 Indien de werkzaamheden (gedeeltelijk) op locatie van opdrachtgever dienen te worden verricht is opdrachtgever gehouden de benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.

4.15 Indien Wijzer in Verzuim dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken werknemers, leidinggevenden en HR-adviseurs.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Wijzer in Verzuim een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met Wijzer in Verzuim overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke toeleveringen aan Wijzer in Verzuim door derden en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Wijzer in Verzuim van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal Wijzer in Verzuim daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Wijzer in Verzuim het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Wijzer in Verzuim is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Wijzer in Verzuim als bindend.

6.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.4 Opdrachtgever zal alle door Wijzer in Verzuim voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen.

6.5 Indien Wijzer in Verzuim een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

6.6 Wijzer in Verzuim aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.7 Wijzer in Verzuim is als registercasemanager lid van de beroepsvereniging RNVC. Indien een klacht niet tot tevredenheid van opdrachtgever wordt opgelost, kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtencommissie van de RNVC.

6.8 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Wijzer in Verzuim niet; met name zal Wijzer in Verzuim in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

6.9 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

6.10 Voor door derden door bemiddeling van Wijzer in Verzuim geleverde zaken is Wijzer in Verzuim nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

6.11 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Wijzer in Verzuim draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het declaratiebedrag van de door Wijzer in Verzuim te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. Bij opdrachten met een looptijd langer dan twee maanden geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste twee maanden.

7.2 Wijzer in Verzuim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan de door haar of door haar bemiddeling geleverde diensten.

7.3 Opdrachtgever is gehouden Wijzer in Verzuim schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Wijzer in Verzuim instellen terzake van schade ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten.

7.4 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.5 Wijzer in Verzuim verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.

7.6 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Wijzer in Verzuim of voor wijziging daarvan, is Wijzer in Verzuim niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Adviezen worden door Wijzer in Verzuim naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

7.8 Wijzer in Verzuim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Wijzer in Verzuim zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8. BETALING

8.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Wijzer in Verzuim daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Wijzer in Verzuim is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

8.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

8.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

8.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Wijzer in Verzuim een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

8.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Wijzer in Verzuim moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

8.6 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Wijzer in Verzuim doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Wijzer in Verzuim zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Wijzer in Verzuim cederen. Opdrachtgever verleent Wijzer in Verzuim reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

8.7 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Wijzer in Verzuim het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Wijzer in Verzuim te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Wijzer in Verzuim aanleiding ziet zulks te verlangen.

9. GESCHILLEN

9.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Wijzer in Verzuim is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen -met uitzondering van het gestelde sub 6.7- worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 3 december 2012

©2012 Support Waterland РPurmerend