Algemene voorwaarden Wijzer in Verzuim B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Wijzer in Verzuim: de besloten vennootschap Wijzer in Verzuim B.V., statutair gevestigd te Heteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80292887.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon (en zijn rechtsopvolger) of overheidsinstantie die met Wijzer in Verzuim een Overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: Wijzer in Verzuim en Opdrachtgever samen.

1.4 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.5 Dienst/Diensten: alle diensten, trajecten en verrichtingen die Wijzer in Verzuim voor Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: het uitvoeren van controles op de premie Werkhervattingskas voor werkgevers, het managen van toegerekende Ziektewet- en WGA-lasten door herzieningsverzoeken, herbeoordelingen, bezwaar en (hoger) beroep tegen beslissingen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of de Belastingdienst en het verlenen van diensten en verstrekken van adviezen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht.

1.6 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst tussen Partijen krachtens welke Wijzer in Verzuim de Dienst zal uitvoeren.

1.7 Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving via het Cliƫntenportaal van Wijzer in Verzuim.

1.8 Vertrouwelijke informatie: alle financiƫle-, zakelijke- en persoonsgegevens die door Opdrachtgever en/of Wijzer in Verzuim voor, tijdens en na de dienstverlening worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.9 Website: www.wijzerinverzuim.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Wijzer in Verzuim vervallen.

2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wijzer in Verzuim gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten Overeenkomsten, verrichte Diensten en overige verrichte handelingen.

2.3 Afwijken van deze Algemene voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk Ć©n schriftelijk door Partijen is overeengekomen.

2.4 Door ondertekening van een Overeenkomst of opdrachtbevestiging met Wijzer in Verzuim verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene voorwaarden van Wijzer in Verzuim en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.5 In geval van strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.6 Deze Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Wijzer in Verzuim zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de Dienst.

2.7 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door ingebruikname van deze Algemene voorwaarden verworpen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Offertes van Wijzer in Verzuim zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2 Wijzer in Verzuim zal in de offerte aangeven welke Diensten worden aangeboden en welke bedragen Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de Dienst dan wel het gebruikelijke uurtarief van Wijzer in Verzuim met een vooraf geschat aantal uren.

3.3 Indien een Dienst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Wijzer in Verzuim of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Wijzer in Verzuim gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel van Diensten opgegeven prijs.

3.5 Indien een Opdracht uitblijft, behoudt Wijzer in Verzuim zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met Opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

3.6 Geoffreerde prijzen gelden niet automatisch voor volgende Opdrachten.

3.7 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Wijzer in Verzuim het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.8 Alle door Wijzer in Verzuim gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euroā€™s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9 Wijzer in Verzuim behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS.

3.10 Wijzer in Verzuim is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typfout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Wijzer in Verzuim verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2 Na het tot stand komen van een Overeenkomst, zal Wijzer in Verzuim binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de Diensten.

4.3 Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke Overeenkomst door beide Partijen zijn aanvaard.

4.5 Wijzigingen in een oorspronkelijke Opdracht door toedoen van Opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beĆÆnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht door Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Wijzer in Verzuim zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.6 Indien Opdrachtgever een Overeenkomst met Wijzer in Verzuim wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR WIJZER IN VERZUIM

5.1 Wijzer in Verzuim voert de Opdracht naar beste kunnen uit, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en goed vakmanschap.

5.2. Wijzer in Verzuim streeft bij de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat na.

5.3 Wijzer in Verzuim spant zich in om de gegevens die Wijzer in Verzuim voor Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.4 Bij kenbaar gemaakte klachten van Opdrachtgever over de geleverde Diensten dient Wijzer in Verzuim met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor Partijen passende oplossing.

5.5 Wijzer in Verzuim werkt online en telefonisch samen met haar Opdrachtgevers.

5.6 Wijzer in Verzuim zal onder geen beding informatie verstrekken aan Opdrachtgever over bijzondere persoonsgegevens van (oud-)werknemers van Opdrachtgever. Dit betreft gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, en strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

5.7 Wijzer in Verzuim zal alle van Opdrachtgever ontvangen en van UWV en/of de Belastingdienst verkregen informatie na afronding van de Opdracht aan Opdrachtgever ter beschikking stellen, met uitzondering van de bijzondere persoonsgegevens als omschreven in artikel 5.5.

5.8 Wijzer in Verzuim is verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst tijdens de samenwerking of uit andere bron zijn verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR OPDRACHTGEVER

6.1 Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze Algemene voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever is verplicht alle informatie die naar het oordeel van Wijzer in Verzuim noodzakelijk is voor de uitvoering van de Dienst, ter beschikking te stellen aan Wijzer in Verzuim. Opdrachtgever staat hierbij in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wijzer in Verzuim zijn verstrekt, heeft Wijzer in Verzuim het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Bij klachten over de door Wijzer in Verzuim geleverde Diensten dient Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Wijzer in Verzuim binnen 30 dagen na afronding van de Opdracht en/of de door Wijzer in Verzuim gedane verrichting. Opdrachtgever vrijwaart Wijzer in Verzuim Ć©Ć©n jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten.

6.5 Opdrachtgever dient zelf reservekopieƫn te maken van alle gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Wijzer in Verzuim nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bij verlies van deze gegevens is Wijzer in Verzuim niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.6 Wanneer Wijzer in Verzuim inloggegevens aan Opdrachtgever verstrekt dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gegevens. Wijzer in Verzuim is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat Opdrachtgever degene is die inlogt door middel van de aan Opdrachtgever verstrekte inloggegevens. De door Wijzer in Verzuim verstrekte inloggegevens zijn voorzien van tweefactorauthenticatie.

6.7 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst tijdens de samenwerking of uit andere bron zijn verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door Wijzer in Verzuim is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1 De door Wijzer in Verzuim te hanteren leveringstermijn varieert per Opdracht en wordt in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door Wijzer in Verzuim opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van Opdrachtgever.

7.2 Een door Wijzer in Verzuim vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Wijzer in Verzuim niet van rechtswege in verzuim.

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien Wijzer in Verzuim, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

7.4 Van overschrijding van een levertermijn door Wijzer in Verzuim kan nimmer sprake zijn indien Wijzer in Verzuim afhankelijk is van beslissingen op te stellen en af te geven door UWV en/of de Belastingdienst.

7.5 Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Wijzer in Verzuim mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6 Aan de leveringsplicht van Wijzer in Verzuim zal zijn voldaan zodra de door Wijzer in Verzuim geleverde zaken aan Opdrachtgever zijn aangeboden.

7.7 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Wijzer in Verzuim beschikbaar stelt en de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

7.8 Wanneer de levering door Wijzer in Verzuim onverhoopt vertraging oploopt, zal Wijzer in Verzuim dit per e-mail aan Opdrachtgever mededelen.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt.

8.2 Alle door Wijzer in Verzuim verzonden facturen dienen door Opdrachtgever binnen 30 dagen betaald te worden, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn is vermeld.

8.3 Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Wijzer in Verzuim opgegeven bankrekeningnummer. Opdrachtgever kan bezwaren tegen de door Wijzer in Verzuim verzonden facturen uiterlijk binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Wijzer in Verzuim kenbaar maken. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.5 In geval van niet tijdige betaling kan Wijzer in Verzuim besluiten haar dienstverlening op te schorten tot het moment van betaling.

8.6 Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal Wijzer in Verzuim tot invordering overgaan. De kosten voor die invordering komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan naast de verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de wettelijke (handels)rente ook de (buiten)gerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Wijzer in Verzuim. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursƩance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.8 Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de Opdracht door Wijzer in Verzuim, dan is Opdrachtgever nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wijzer in Verzuim te betalen.

8.9 In bovenstaande gevallen heeft Wijzer in Verzuim voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beƫindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

8.10 Opdrachtgever is akkoord met elektronische facturatie door Wijzer in Verzuim.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, alsmede voorbereidend materiaal berusten uitsluitend bij Wijzer in Verzuim.

9.2 De door Wijzer in Verzuim geleverde Diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht.

9.3 De inhoud van de Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Wijzer in Verzuim en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele- of industriƫle eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de Website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Wijzer in Verzuim.

9.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Wijzer in Verzuim ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Wijzer in Verzuim, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5 Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.6 Bij inbreuk heeft Wijzer in Verzuim recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere Overeenkomst tussen Wijzer in Verzuim en Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Wijzer in Verzuim kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Wijzer in Verzuim aangegeven tijdens een traject.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Wijzer in Verzuim is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Dit bedrag is niet hoger dan ā‚¬ 2.500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Wijzer in Verzuim uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever.

10.4 In aanvulling op artikel 10.3 is Wijzer in Verzuim dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
ā€¢ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
ā€¢ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wijzer in Verzuim aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Wijzer in Verzuim toegerekend kunnen worden;
ā€¢ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5 Wijzer in Verzuim sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Wijzer in Verzuim geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Wijzer in Verzuim.

10.6 Wijzer in Verzuim is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart Wijzer in Verzuim voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van Wijzer in Verzuim.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1 Wijzer in Verzuim is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2 Wijzer in Verzuim is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Wijzer in Verzuim weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Wijzer in Verzuim kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Wijzer in Verzuim een overeenkomst is aangegaan of waarin de tekortkoming te wijten is aan de uitvoering van werkzaamheden door UWV en/of de Belastingdienst.

11.3 Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden mede verstaan elke van de wil van Wijzer in Verzuim onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, storingen in of op het internet, niet-levering van noodzakelijke toeleveringen aan Wijzer in Verzuim door derden, andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een Opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Wijzer in Verzuim, brand, overheidsmaatregelen, epidemieƫn, pandemieƫn en wanprestatie door leveranciers van Wijzer in Verzuim waardoor Wijzer in Verzuim haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

11.4 Bij overmacht heeft Wijzer in Verzuim ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Wijzer in Verzuim in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

11.5 Ingeval van overmacht zal Wijzer in Verzuim daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever, in welk geval Opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de Opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Wijzer in Verzuim het reeds uitgevoerde deel van de Opdracht te vergoeden. Annulering van de Opdracht is niet mogelijk in geval van het niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden door UWV en/of de Belastingdienst.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEƋINDIGING

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde.

12.3 Beide Partijen, zowel Opdrachtgever als Wijzer in Verzuim, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

12.4 Wijzer in Verzuim kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beƫindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
ā€¢ aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
ā€¢ ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
ā€¢ het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen bij verlenging van de Overeenkomst;
ā€¢ Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met Wijzer in Verzuim voortvloeiende verplichting;
ā€¢ Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Wijzer in Verzuim;
ā€¢ Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of al dan niet aangetekend schrijven;
ā€¢ bij terugkerende betalingsproblemen.
Wijzer in Verzuim zal wegens een beƫindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Wijzer in Verzuim vĆ³Ć³r de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6 Wijzer in Verzuim behoudt het recht om haar Algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Indien Wijzer in Verzuim overgaat tot wijziging van de Algemene voorwaarden, stelt zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het staat Opdrachtgever vervolgens vrij om de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe Algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

13.2 Partijen zijn verplicht elkaar onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer, bedrijfsgegevens of overige informatie die van belang is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

13.3 Indien Opdrachtgever in zijn Opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene voorwaarden zijn deze voor Wijzer in Verzuim alleen bindend indien en voor zover deze door Wijzer in Verzuim uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

13.4 Indien Wijzer in Verzuim op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

13.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.6 Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door Opdrachtgever op een derde worden overgedragen indien Wijzer in Verzuim hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

13.7 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wijzer in Verzuim partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.8 Partijen zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

13.9 Voor zover dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de Nederlandse rechter in het Arrondissement waar Wijzer in Verzuim is gevestigd exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen.

Heteren, januari 2023