Wijzer-in-Verzuim-Methode: BeschikkingenManagement

Voor de laagst mogelijke WHK-premie hebben we voor u de Wijzer-in-Verzuim-Methode ontwikkeld.

De Wijzer-in-Verzuim-Methode is bewezen succesvol; in 2019 hebben we ruim 80% van de onderhanden genomen uitkeringslasten kunnen reduceren. Dit heeft voor vrijwel al onze opdrachtgevers tot een afname van de toegerekende WGA- en/of Ziektewet-uitkeringslasten geleid.

Wilt u eerst meer weten over wat WHK-premie eigenlijk is, lees dan deze bijdrage.

WHK- en WGA-BeschikkingenManagement

We kennen twee soorten BeschikkingenManagement:

– WGA-BeschikkingenManagement voor de WGA-beslissingen van UWV en
– WHK-BeschikkingenManagement voor de premienota Werkhervattingskas van de Belastingdienst

Om u een beeld te geven hoe wij voor u de uitkeringslasten reduceren geven wij u op deze pagina een toelichting op het WGA-BeschikkingenManagement. WHK-BeschikkingenManagement hebben we op dezelfde manier ontwikkeld; deze kent een meer wetstechnische uitwerking.

De vijf stadia van de Wijzer-in-Verzuim-Methode

De Wijzer-in-Verzuim-Methode doorloopt vijf stadia. De techniek achter de verschillende stadia hebben wij integraal ontworpen en op elkaar afgestemd. De vijf stadia -in semi-willekeurige volgorde- zijn:

WGA-BeschikkingenManagement

  1. Onderzoek
  2. Correctie
  3. Herbeoordeling
  4. Bezwaar
  5. Monitoring

In de vijf stadia gaan we methodisch te werk om de laagst mogelijke WHK-premie te realiseren. Zo grijpen wij in een Bezwaar terug op de wijze waarop we gegevens hebben uitgevraagd bij het Onderzoek én/of hoe we de Herbeoordeling hebben ingestoken. Daarmee maken we een ijzersterk dossier waarbij onze argumentatie stevig en sluitend is. Voor u bereiken we daarmee dat uw premielasten WHK niet hoger zijn dan noodzakelijk. En, niet onbelangrijk, we houden u als vanzelfsprekend met geregelde updates op de hoogte van de vorderingen.

Onderzoek

WGA-BeschikkingenManagementVoor elke WGA-beslissing die u ontvangt van UWV, starten we het Onderzoek door een verdiepende dossieranalyse inclusief een kosten-batenanalyse. We controleren de beslissing op financiële, juridische, technisch-verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige aspecten zoals:

– krijgt de (ex-)werknemer de uitkering waar hij of zij recht op heeft? *
– is de hoogte van de uitkering juist berekend?
– zijn de geduide functies passend bij de belastbaarheid?
– is de doorbelasting van de WGA-uitkering aan uw organisatie terecht?

* Vaak is pas in Bezwaar goed te beoordelen of UWV de juiste uitkering heeft toegekend – zie Bezwaar

Correctie

WGA-BeschikkingenManagementAls uit het Onderzoek blijkt dat UWV een evidente fout heeft gemaakt en er staat geen Bezwaar tegen een beslissing meer open, zorgen we dat de fout hersteld wordt. De aan u toegerekende uitkeringslasten worden met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Een Correctie kunnen we op verschillende manieren bereiken; de Wijzer-in-Verzuim-Methode vindt de snelste en meest kansrijke weg.

Resultaat op Correctie (Herziening) door de Wijzer-in-Verzuim-Methode: 83,9%
(ons streven in 2020: 100%!)

Herbeoordeling

WGA-BeschikkingenManagementWanneer een WGA-uitkering al wat langer loopt, is niet altijd duidelijk wat de huidige situatie is van de betrokken (ex-)werknemer. Is er sprake van (gedeeltelijk) herstel? Is er (nog steeds) adequate behandeling om verder te herstellen? Zijn de arbeidsbeperkingen inmiddels als duurzaam aan te merken?

Op basis van de bevindingen uit het Onderzoek verzorgt Wijzer in Verzuim een gepersonaliseerde Herbeoordeling waardoor de kans van slagen groter is dan bij een standaard aanvraag.

Resultaat op Herbeoordeling door de Wijzer-in-Verzuim-Methode: 90,7%,
waarvan 23,1% met terugwerkende kracht

Bezwaar

WGA-BeschikkingenManagementWanneer UWV een beslissing neemt op een WGA-uitkering, staat er een termijn van zes weken open voor het indienen van Bezwaar. U stuurt de beslissing van UWV via ons beveiligde Cliëntenportaal binnen de bezwaartermijn aan ons toe.

Door eerst pro forma Bezwaar aan te tekenen en de onderliggende (medische) stukken te analyseren, beoordeelt Wijzer in Verzuim of een medisch- en/of technisch inhoudelijk Bezwaar zinvol is. Wanneer op deze wijze de haalbaarheid * getoetst is, stelt Wijzer in Verzuim de aanvullende gronden van Bezwaar voor u op.

* In 29,2% van de gevallen adviseren we het bezwaar in te trekken omdat de beslissing evident juist is

Omdat Wijzer in Verzuim door UWV erkend is als professioneel rechtshulpverlener, hebben wij in beginsel toestemming om kennis te nemen van medische gegevens. Daardoor zijn de kosten voor een pro forma Bezwaar relatief laag. De inzet van een arts-gemachtigde is niet direct vereist. Indien een zuiver medisch oordeel aangewezen is, zetten wij uiteraard de expertise van onze verzekeringsarts in.

Resultaat op Bezwaar door de Wijzer-in-Verzuim-Methode: 76,5%

Monitoring

WGA-BeschikkingenManagementIndien na een Herbeoordeling en/of een Bezwaar nog steeds sprake is van een toe te rekenen WGA-uitkering, agendeert Wijzer in Verzuim de vervolgactie voor u en voert deze ook uit. Maar wel nádat we UWV hebben aangestuurd om de wettelijke re-integratieverplichting na te komen. Aansturing (Monitoring) van UWV is noodzakelijk omdat zij acties vaak niet tijdig of zelfs helemaal niet inzetten.

Wijzer-in-Verzuim-Methode geschikt voor uw organisatie?

Wilt u ook de laagst mogelijke WHK-premie? Elke organisatie is uniek en heeft zijn eigen gedachten en wensen over de uitvoering en de financiering van WGA- en WHK-BeschikkingenManagement. Graag horen wij waar ú aan denkt en wat uw wensen zijn. Neem daarom vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning.

Bel 06-22243929
Mail naar m.kuhne@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina