Wat is WHK

Laatste update: oktober 2023

WHK is de afkorting van WerkHervattingsKas.

De Werkhervattingskas is een pot met geld waaruit Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden betaald.

Het geld in de Werkhervattingskas wordt opgebracht door werkgevers in Nederland en wordt geheven door de Belastingdienst via de Beschikking loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas. Klik hier voor een geanonimiseerd voorbeeld van de premienota WHK 2024 in pdf.

De premie WHK is individueel per werkgever vastgesteld op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

UWV stelt vast welke uitkeringen zijn ontstaan in het dienstverband met de werkgever. UWV geeft deze uitkeringsbedragen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt daarmee de hoogte van de premie WHK.

Niet álle werkgevers betalen een premie voor de WHK; alleen werkgevers die publiek verzekerd zijn. De publiek verzekerde werkgevers krijgen elk jaar van de Belastingdienst een beschikking met het percentage WHK. Dit percentage betalen zij over het SV-loon van hun werknemers.

De werkgevers die géén WHK-premie betalen, zijn eigenrisicodrager en betalen een verzekeringspremie aan een private verzekeraar.

Voor megagrote werkgevers bestaat zelfs de mogelijkheid om het risico in eigen beheer te nemen met een bankgarantie. Zij zijn dan ‘zuiver eigenrisicodrager’.

Kortom: WHK-premie is alleen van toepassing op publiek verzekerde werkgevers

Kleine werkgever

Met een loonsom niet hoger dan € 942.500 (in 2024) is een werkgever een “Kleine werkgever”. De premie WHK is dan bepaald op basis van de sector waar de werkgever in is ingedeeld.

Middelgrote werkgever

Bij een loonsom tussen € 942.500 en € 3.770.000 is een werkgever “Middelgroot”. De premie WHK is dan voor een deel bepaald aan de hand van de sector en deels op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

Grote werkgever

Bij een loonsom hoger dan € 3.770.000 is een werkgever “Groot”. De premie WHK is dan volledig bepaald aan de hand van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden. De sectorindeling speelt geen rol. De premie WHK is in 2024 minimaal 0,30% van de SV-loonsom en maximaal 10,30% (voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven).

Hoogte van de WHK-premie is beïnvloedbaar

Gelukkig weten steeds meer (middel-)grote werkgevers de weg naar Wijzer in Verzuim te vinden. De premie Werkhervattingskas blijkt maar al te vaak te hoog vastgesteld te zijn. Of de onderliggende uitkeringen zijn niet meer passend bij de situatie van de (ex-)werknemer. Met de Wijzer-in-Verzuim-Methode hebben wij bewezen de laagst mogelijke WHK-premie te realiseren.

Meer weten?

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina