Het copyright van de blog / columns berust bij Wijzer in Verzuim B.V.. Wilt u teksten gebruiken, neem dan contact met ons op via 06-22243929.

Categoriearchief: Verzuimtips

WHK2020

Ontwikkelingen premie WHK 2021

Op 1 september 2020 publiceerde UWV de Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor het komende jaar. In deze nota is uiteengezet hoe de premie Werkhervattingskas (WHK) voor 2021 tot stand komt.

Meteen ter zake

Bent u financieel georiënteerd, klikt u meteen op de onderstaande button om uw eigen premieberekening WHK voor 2021 te maken:
bereken-premie-WHK-2021
En/of lees verder wanneer u de technische kant (ook) interessant vindt 😉

Invloed Coronamaatregelen op de premie WHK 2021

De maatregelen die de overheid omwille van Corona heeft genomen, hebben impact op de premiedifferentiatie voor de WGA en de Ziektewet. De WGA reageert met vertraging op conjuncturele-ontwikkelingen vanwege de wachttijd van twee jaar. Een ander gevolg van de coronamaatregelen is het achterblijven van de premie-inkomsten. Loonsommen dalen en premies kunnen uitgesteld worden afgedragen.

Stabiele premie voor grote werkgevers

Ondanks de ontwikkelingen door de Coronamaatregelen zien we voor 2021 een vrij stabiel beeld in de WHK-premie voor grote werkgevers. Uiteraard blijft de premiedifferentiatie gebaseerd op de toegerekende uitkeringslasten uit 2019. Daarom kan er voor de individuele werkgever toch een (groot) verschil optreden met de WHK-premie van 2020 door wijzigingen in de toegerekende WGA- en/of Ziektewetlasten.

Vergelijking premie WHK 2020 / 2021

Bij een vergelijking tussen de WHK-premies van 2020 en 2021 (bij gelijkblijvende loonsommen en uitkeringslasten) zien we dit jaar minimale verschillen (zie onderstaande tabel). De werkgevers die géén schade hebben, betalen wel (alweer) meer premie dan in het voorgaande jaar.

Loonsom ZW-schade WGA-schade Premie 2020 Premie 2021 Verschil
€ 6.000.000 € 15.000 € 25.000 € 66.000 € 66.000 +/- 0%
€ 6.000.000 € 0 € 0 € 19.200 € 19.800 + 3,13%
€ 15.000.000 € 15.000 € 85.000 € 165.000 € 163.500 – 0,91%
€ 15.000.000 € 0 € 0 € 48.000 € 49.500 + 3,13%
€ 40.000.000 € 50.000 € 85.000 € 284.000 € 288.000 + 1,41%
€ 40.000.000 € 0 € 0 € 128.000 € 132.000 + 3,13%

NB voor grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.460.000) maakt de sectorindeling geen verschil; de premie is geheel individueel opgebouwd. Zelfs voor Uitzendondernemingen, met een hogere maximumpremie voor de Ziektewet, gelden bovengenoemde bedragen.

Los van de berekening van de premies is het voor publiek verzekerde werkgevers zaak om de WGA-uitstroom te bevorderen teneinde de uitkeringslasten te verlagen. Laten wij daar nou net heel erg goed in zijn 😉

Zelf uw berekening van de premie WHK 2021 maken

Bent u nieuwsgierig naar de premie WHK die u in 2021 tegemoet kunt zien, mag u vrijblijvend gebruik maken van de Premiemodule WHK van Wijzer in Verzuim.

Uw eigen berekening van de premie WHK 2021 ontvangen?

Met alle plezier stellen wij een maatwerkberekening voor u op. Stuur ons uw gedifferentieerde premienota WHK 2020 en wij berekenen op basis van dezelfde gegevens uw WHK-premie voor 2021.

Wilt u de premienota WHK liever niet over de mail versturen? Vraag dan toegang tot ons Cliëntenportaal aan voor een encrypted verzending.

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Zegeningen tellen

Door: Margreet Schot, specialist bezwaar WHK en WIA

Recent heb ik bezwaar ingediend namens onze klant nadat een ex-werkneemster na een herbeoordeling ongewijzigd 80-100% arbeidsongeschikt werd bevonden.

Mevrouw had sinds 2014 een WGA-uitkering in verband met volledige arbeidsongeschiktheid. Ondanks vele behandelingen is de belastbaarheid niet toegenomen en volgens de stukken was er sinds 2016 geen lopende behandeling meer. Zelfs de verwachte verbetering volgens de verzekeringsarts in 2016 was uitsluitend gebaseerd op een verbetering van de algehele conditie en uithoudingsvermogen, niet meer op diverse behandelopties. In 2016 vond de verzekeringsarts hierdoor dat een herbeoordeling aan de orde was in 2018.

Mijns inziens was hierdoor de ruimte voor de verzekeringsarts inmiddels ernstig beperkt om alsnog aan te nemen dat de arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is en leek het niet realistisch om nu, 2 jaar na de verwachte verbetering, alsnog te verwachten dat de belastbaarheid nog wel zal toenemen.

Ik verzocht in mijn bezwaarschrift het UWV om IVA met terugwerkende kracht toe te kennen, met ingang van oktober 2018, omdat toen de professionele herbeoordeling gedaan had moeten worden en ze dit hadden nagelaten.

Bezwaar is gegrond, echter datum ingang IVA werd vastgesteld op de datum van herbeoordeling in 2019. Rest ons om in beroep te gaan tegen de ingangsdatum. Een overleg met de klant volgt. Want dat betekent natuurlijk nogal wat. Een langdurig traject, waarmee ook de ex-werkneemster weer wordt belast. Weegt dat op tegen de extra kostenbesparing van de ingangsdatum circa 9 maanden eerder? Willen we dit? Of tellen we onze zegeningen en de besparing op dit dossier door de IVA vanaf 2019. Wikken en wegen voor de klant. Vandaag het verlossende antwoord: we tellen onze zegeningen en sluiten het dossier. Mevrouw heeft de uitkering waar ze recht op heeft en een forse besparing valt de ex-werkgever ten deel. Al met al een traject waar ik tevreden over mag zijn.

Wat is WHK

WHK is de afkorting van WerkHervattingsKas.

De Werkhervattingskas is een pot met geld waaruit Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden betaald.

Het geld in de Werkhervattingskas wordt opgebracht door werkgevers in Nederland en wordt geheven door de Belastingdienst via de Beschikking loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas. Klik hier voor een geanonimiseerd voorbeeld van de premienota WHK in pdf.

De premie WHK is individueel per werkgever vastgesteld op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

UWV stelt vast welke uitkeringen zijn ontstaan in het dienstverband met de werkgever. UWV geeft deze uitkeringsbedragen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt daarmee de hoogte van de premie WHK.

Niet álle werkgevers betalen een premie voor de WHK; alleen werkgevers die publiek verzekerd zijn. De publiek verzekerde werkgevers krijgen elk jaar van de Belastingdienst een beschikking met het percentage WHK. Dit percentage betalen zij over het SV-loon van hun werknemers.

De werkgevers die géén WHK-premie betalen, zijn eigenrisicodrager en betalen een verzekeringspremie aan een private verzekeraar.

Voor megagrote werkgevers bestaat zelfs de mogelijkheid om het risico in eigen beheer te nemen met een bankgarantie.

Kortom: WHK-premie is alleen van toepassing op publiek verzekerde werkgevers

Kleine werkgever

Met een loonsom niet hoger dan € 337.000 (in 2020) is een werkgever een “Kleine werkgever”. De premie WHK is dan bepaald op basis van de sector waar de werkgever in is ingedeeld.

Middelgrote werkgever

Bij een loonsom tussen € 337.000 en € 3.370.000 is een werkgever “Middelgroot”. De premie WHK is dan voor een deel bepaald aan de hand van de sector en deels op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

Grote werkgever

Bij een loonsom hoger dan € 3.370.000 is een werkgever “Groot”. De premie WHK is dan volledig bepaald aan de hand van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden. De sectorindeling speelt geen rol. De premie WHK is in 2020 minimaal 0,32% van de SV-loonsom en maximaal 13,06% (voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven).

Hoogte van de WHK-premie is beïnvloedbaar

Gelukkig weten steeds meer (middel-)grote werkgevers de weg naar Wijzer in Verzuim te vinden. De premie Werkhervattingskas blijkt maar al te vaak te hoog vastgesteld te zijn. Of de onderliggende uitkeringen zijn niet meer passend bij de situatie van de (ex-)werknemer. Met de Wijzer-in-Verzuim-Methode hebben wij bewezen de laagst mogelijke WHK-premie te realiseren.

Meer weten?

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina