Het copyright van de blog / columns berust bij Wijzer in Verzuim. Wilt u teksten gebruiken, neem dan contact met ons op via 06-22243929.

Categoriearchief: Verzuimtips

Zegeningen tellen

Door: Margreet Schot, specialist bezwaar WHK en WIA

Recent heb ik bezwaar ingediend namens onze klant nadat een ex-werkneemster na een herbeoordeling ongewijzigd 80-100% arbeidsongeschikt werd bevonden.

Mevrouw had sinds 2014 een WGA-uitkering in verband met volledige arbeidsongeschiktheid. Ondanks vele behandelingen is de belastbaarheid niet toegenomen en volgens de stukken was er sinds 2016 geen lopende behandeling meer. Zelfs de verwachte verbetering volgens de verzekeringsarts in 2016 was uitsluitend gebaseerd op een verbetering van de algehele conditie en uithoudingsvermogen, niet meer op diverse behandelopties. In 2016 vond de verzekeringsarts hierdoor dat een herbeoordeling aan de orde was in 2018.

Mijns inziens was hierdoor de ruimte voor de verzekeringsarts inmiddels ernstig beperkt om alsnog aan te nemen dat de arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is en leek het niet realistisch om nu, 2 jaar na de verwachte verbetering, alsnog te verwachten dat de belastbaarheid nog wel zal toenemen.

Ik verzocht in mijn bezwaarschrift het UWV om IVA met terugwerkende kracht toe te kennen, met ingang van oktober 2018, omdat toen de professionele herbeoordeling gedaan had moeten worden en ze dit hadden nagelaten.

Bezwaar is gegrond, echter datum ingang IVA werd vastgesteld op de datum van herbeoordeling in 2019. Rest ons om in beroep te gaan tegen de ingangsdatum. Een overleg met de klant volgt. Want dat betekent natuurlijk nogal wat. Een langdurig traject, waarmee ook de ex-werkneemster weer wordt belast. Weegt dat op tegen de extra kostenbesparing van de ingangsdatum circa 9 maanden eerder? Willen we dit? Of tellen we onze zegeningen en de besparing op dit dossier door de IVA vanaf 2019. Wikken en wegen voor de klant. Vandaag het verlossende antwoord: we tellen onze zegeningen en sluiten het dossier. Mevrouw heeft de uitkering waar ze recht op heeft en een forse besparing valt de ex-werkgever ten deel. Al met al een traject waar ik tevreden over mag zijn.

Wat is WHK

WHK is de afkorting van WerkHervattingsKas.

De Werkhervattingskas is een pot met geld waaruit Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden betaald.

Het geld in de Werkhervattingskas wordt opgebracht door werkgevers in Nederland en wordt geheven door de Belastingdienst via de Beschikking loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas. Klik hier voor een geanonimiseerd voorbeeld van de premienota WHK in pdf.

De premie WHK is individueel per werkgever vastgesteld op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

UWV stelt vast welke uitkeringen zijn ontstaan in het dienstverband met de werkgever. UWV geeft deze uitkeringsbedragen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt daarmee de hoogte van de premie WHK.

Niet álle werkgevers betalen een premie voor de WHK; alleen werkgevers die publiek verzekerd zijn. De publiek verzekerde werkgevers krijgen elk jaar van de Belastingdienst een beschikking met het percentage WHK. Dit percentage betalen zij over het SV-loon van hun werknemers.

De werkgevers die géén WHK-premie betalen, zijn eigenrisicodrager en betalen een verzekeringspremie aan een private verzekeraar.

Voor megagrote werkgevers bestaat zelfs de mogelijkheid om het risico in eigen beheer te nemen met een bankgarantie.

Kortom: WHK-premie is alleen van toepassing op publiek verzekerde werkgevers

Kleine werkgever

Met een loonsom niet hoger dan € 337.000 (in 2020) is een werkgever een “Kleine werkgever”. De premie WHK is dan bepaald op basis van de sector waar de werkgever in is ingedeeld.

Middelgrote werkgever

Bij een loonsom tussen € 337.000 en € 3.370.000 is een werkgever “Middelgroot”. De premie WHK is dan voor een deel bepaald aan de hand van de sector en deels op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

Grote werkgever

Bij een loonsom hoger dan € 3.370.000 is een werkgever “Groot”. De premie WHK is dan volledig bepaald aan de hand van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden. De sectorindeling speelt geen rol. De premie WHK is in 2020 minimaal 0,32% van de SV-loonsom en maximaal 13,06% (voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven).

Hoogte van de WHK-premie is beïnvloedbaar

Gelukkig weten steeds meer (middel-)grote werkgevers de weg naar Wijzer in Verzuim te vinden. De premie Werkhervattingskas blijkt maar al te vaak te hoog vastgesteld te zijn. Of de onderliggende uitkeringen zijn niet meer passend bij de situatie van de (ex-)werknemer. Met de Wijzer-in-Verzuim-Methode hebben wij bewezen de laagst mogelijke WHK-premie te realiseren.

Meer weten?

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Update Premienota Werkhervattingskas:
7 controles die u niet mag missen

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Premienota Werkhervattingskas: betalen voor zieke ex-werknemers

U heeft van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)” ontvangen. Deze aanslag laat u betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Welke controles moet u uitvoeren om niet te veel te betalen?

Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Vraag nu direct het e-boek aan en weet welke 7 controles u niet mag missen.

Laatste update: 9 september 2019