Auteursarchief: Margreet Kühne

WHK2020

Ontwikkelingen premie WHK 2021

Op 1 september 2020 publiceerde UWV de Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet voor het komende jaar. In deze nota is uiteengezet hoe de premie Werkhervattingskas (WHK) voor 2021 tot stand komt.

Meteen ter zake

Bent u financieel georiënteerd, klikt u meteen op de onderstaande button om uw eigen premieberekening WHK voor 2021 te maken:
bereken-premie-WHK-2021
En/of lees verder wanneer u de technische kant (ook) interessant vindt 😉

Invloed Coronamaatregelen op de premie WHK 2021

De maatregelen die de overheid omwille van Corona heeft genomen, hebben impact op de premiedifferentiatie voor de WGA en de Ziektewet. De WGA reageert met vertraging op conjuncturele-ontwikkelingen vanwege de wachttijd van twee jaar. Een ander gevolg van de coronamaatregelen is het achterblijven van de premie-inkomsten. Loonsommen dalen en premies kunnen uitgesteld worden afgedragen.

Stabiele premie voor grote werkgevers

Ondanks de ontwikkelingen door de Coronamaatregelen zien we voor 2021 een vrij stabiel beeld in de WHK-premie voor grote werkgevers. Uiteraard blijft de premiedifferentiatie gebaseerd op de toegerekende uitkeringslasten uit 2019. Daarom kan er voor de individuele werkgever toch een (groot) verschil optreden met de WHK-premie van 2020 door wijzigingen in de toegerekende WGA- en/of Ziektewetlasten.

Vergelijking premie WHK 2020 / 2021

Bij een vergelijking tussen de WHK-premies van 2020 en 2021 (bij gelijkblijvende loonsommen en uitkeringslasten) zien we dit jaar minimale verschillen (zie onderstaande tabel). De werkgevers die géén schade hebben, betalen wel (alweer) meer premie dan in het voorgaande jaar.

Loonsom ZW-schade WGA-schade Premie 2020 Premie 2021 Verschil
€ 6.000.000 € 15.000 € 25.000 € 66.000 € 66.000 +/- 0%
€ 6.000.000 € 0 € 0 € 19.200 € 19.800 + 3,13%
€ 15.000.000 € 15.000 € 85.000 € 165.000 € 163.500 – 0,91%
€ 15.000.000 € 0 € 0 € 48.000 € 49.500 + 3,13%
€ 40.000.000 € 50.000 € 85.000 € 284.000 € 288.000 + 1,41%
€ 40.000.000 € 0 € 0 € 128.000 € 132.000 + 3,13%

NB voor grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.460.000) maakt de sectorindeling geen verschil; de premie is geheel individueel opgebouwd. Zelfs voor Uitzendondernemingen, met een hogere maximumpremie voor de Ziektewet, gelden bovengenoemde bedragen.

Los van de berekening van de premies is het voor publiek verzekerde werkgevers zaak om de WGA-uitstroom te bevorderen teneinde de uitkeringslasten te verlagen. Laten wij daar nou net heel erg goed in zijn 😉

Zelf uw berekening van de premie WHK 2021 maken

Bent u nieuwsgierig naar de premie WHK die u in 2021 tegemoet kunt zien, mag u vrijblijvend gebruik maken van de Premiemodule WHK van Wijzer in Verzuim.

Uw eigen berekening van de premie WHK 2021 ontvangen?

Met alle plezier stellen wij een maatwerkberekening voor u op. Stuur ons uw gedifferentieerde premienota WHK 2020 en wij berekenen op basis van dezelfde gegevens uw WHK-premie voor 2021.

Wilt u de premienota WHK liever niet over de mail versturen? Vraag dan toegang tot ons Cliëntenportaal aan voor een encrypted verzending.

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Wat is WHK

WHK is de afkorting van WerkHervattingsKas.

De Werkhervattingskas is een pot met geld waaruit Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden betaald.

Het geld in de Werkhervattingskas wordt opgebracht door werkgevers in Nederland en wordt geheven door de Belastingdienst via de Beschikking loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas. Klik hier voor een geanonimiseerd voorbeeld van de premienota WHK in pdf.

De premie WHK is individueel per werkgever vastgesteld op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

UWV stelt vast welke uitkeringen zijn ontstaan in het dienstverband met de werkgever. UWV geeft deze uitkeringsbedragen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt daarmee de hoogte van de premie WHK.

Niet álle werkgevers betalen een premie voor de WHK; alleen werkgevers die publiek verzekerd zijn. De publiek verzekerde werkgevers krijgen elk jaar van de Belastingdienst een beschikking met het percentage WHK. Dit percentage betalen zij over het SV-loon van hun werknemers.

De werkgevers die géén WHK-premie betalen, zijn eigenrisicodrager en betalen een verzekeringspremie aan een private verzekeraar.

Voor megagrote werkgevers bestaat zelfs de mogelijkheid om het risico in eigen beheer te nemen met een bankgarantie.

Kortom: WHK-premie is alleen van toepassing op publiek verzekerde werkgevers

Kleine werkgever

Met een loonsom niet hoger dan € 337.000 (in 2020) is een werkgever een “Kleine werkgever”. De premie WHK is dan bepaald op basis van de sector waar de werkgever in is ingedeeld.

Middelgrote werkgever

Bij een loonsom tussen € 337.000 en € 3.370.000 is een werkgever “Middelgroot”. De premie WHK is dan voor een deel bepaald aan de hand van de sector en deels op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

Grote werkgever

Bij een loonsom hoger dan € 3.370.000 is een werkgever “Groot”. De premie WHK is dan volledig bepaald aan de hand van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden. De sectorindeling speelt geen rol. De premie WHK is in 2020 minimaal 0,32% van de SV-loonsom en maximaal 13,06% (voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven).

Hoogte van de WHK-premie is beïnvloedbaar

Gelukkig weten steeds meer (middel-)grote werkgevers de weg naar Wijzer in Verzuim te vinden. De premie Werkhervattingskas blijkt maar al te vaak te hoog vastgesteld te zijn. Of de onderliggende uitkeringen zijn niet meer passend bij de situatie van de (ex-)werknemer. Met de Wijzer-in-Verzuim-Methode hebben wij bewezen de laagst mogelijke WHK-premie te realiseren.

Meer weten?

Bel 026-2022155
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Update Premienota Werkhervattingskas:
7 controles die u niet mag missen

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Premienota Werkhervattingskas: betalen voor zieke ex-werknemers

U ontvangt jaarlijks van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)”. Deze aanslag laat u betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Welke controles moet u uitvoeren om niet te veel te betalen?

Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Vraag nu direct het e-boek aan en weet welke 7 controles u niet mag missen.

Laatste update: 3 september 2020