Auteursarchief: Margreet Kühne

Wat is WHK

WHK is de afkorting van WerkHervattingsKas.

De Werkhervattingskas is een pot met geld waaruit Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden betaald.

Het geld in de Werkhervattingskas wordt opgebracht door werkgevers in Nederland en wordt geheven door de Belastingdienst via de Beschikking loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas. Klik hier voor een geanonimiseerd voorbeeld van de premienota WHK in pdf.

De premie WHK is individueel per werkgever vastgesteld op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

UWV stelt vast welke uitkeringen zijn ontstaan in het dienstverband met de werkgever. UWV geeft deze uitkeringsbedragen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt daarmee de hoogte van de premie WHK.

Niet álle werkgevers betalen een premie voor de WHK; alleen werkgevers die publiek verzekerd zijn. De publiek verzekerde werkgevers krijgen elk jaar van de Belastingdienst een beschikking met het percentage WHK. Dit percentage betalen zij over het SV-loon van hun werknemers.

De werkgevers die géén WHK-premie betalen, zijn eigenrisicodrager en betalen een verzekeringspremie aan een private verzekeraar.

Voor megagrote werkgevers bestaat zelfs de mogelijkheid om het risico in eigen beheer te nemen met een bankgarantie.

Kortom: WHK-premie is alleen van toepassing op publiek verzekerde werkgevers

Kleine werkgever

Met een loonsom niet hoger dan € 337.000 (in 2020) is een werkgever een “Kleine werkgever”. De premie WHK is dan bepaald op basis van de sector waar de werkgever in is ingedeeld.

Middelgrote werkgever

Bij een loonsom tussen € 337.000 en € 3.370.000 is een werkgever “Middelgroot”. De premie WHK is dan voor een deel bepaald aan de hand van de sector en deels op basis van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden.

Grote werkgever

Bij een loonsom hoger dan € 3.370.000 is een werkgever “Groot”. De premie WHK is dan volledig bepaald aan de hand van de Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen die zijn uitbetaald aan (ex-)werknemers die de eerste ziektedag in hún dienstverband hadden. De sectorindeling speelt geen rol. De premie WHK is in 2020 minimaal 0,32% van de SV-loonsom en maximaal 13,06% (voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven).

Hoogte van de WHK-premie is beïnvloedbaar

Gelukkig weten steeds meer (middel-)grote werkgevers de weg naar Wijzer in Verzuim te vinden. De premie Werkhervattingskas blijkt maar al te vaak te hoog vastgesteld te zijn. Of de onderliggende uitkeringen zijn niet meer passend bij de situatie van de (ex-)werknemer. Met de Wijzer-in-Verzuim-Methode hebben wij bewezen de laagst mogelijke WHK-premie te realiseren.

Meer weten?

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina

Update Premienota Werkhervattingskas:
7 controles die u niet mag missen

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Premienota Werkhervattingskas: betalen voor zieke ex-werknemers

U ontvangt jaarlijks van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)”. Deze aanslag laat u betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Welke controles moet u uitvoeren om niet te veel te betalen?

Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Vraag nu direct het e-boek aan en weet welke 7 controles u niet mag missen.

Laatste update: 3 september 2020

WHK2020

WHK 2020 ‘gunstig’ voor werkgevers met schade

Op 2 september 2019 publiceerde UWV de Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020. In deze nota is uiteengezet op welke wijze de premie Werkhervattingskas (WHK) voor 2020 tot stand komt.

Wijzigingen in rekenmethodiek

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is onder andere het rekenpercentage geschrapt en zijn de wijze van berekening van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage en het individuele werkgeversrisicopercentage gelijkgetrokken.

Deze hernieuwde rekenmethode voor de vaststelling van de Werkhervattingskaspremie 2020 pakt ‘gunstig’ uit voor werkgevers mét Ziektewet- en/of WGA-schade. Zij betalen in 2020 een lagere WHK-premie.

Heeft een werkgever géén schade, stijgt de premie juist.

Uiteraard betaalt de werkgever mét schade een hogere premie dan zónder schade, maar in 2020 vertaalt de schade zich minder sterk in een verhoging van de gedifferentieerde premie. Alleen wanneer een werkgever het echt bont maakt en tegen of boven de maximumpremie uitkomt, zal de rekening in 2020 hoger uitvallen dan in 2019.

Vergelijking 2019 / 2020

Bij een vergelijking tussen de premies 2019 en 2020 (bij gelijkblijvende loonsommen en uitkeringslasten) zien we de volgende verschillen:

Loonsom ZW-schade WGA-schade Premie 2019 Premie 2020 Verschil
€ 6.000.000 € 15.000 € 25.000 € 73.200 € 66.000 -/- 9,84%
€ 6.000.000 € 0 € 0 € 16.800 € 19.200 + 14,29%
€ 15.000.000 € 15.000 € 85.000 € 183.000 € 165.000 -/- 9,84%
€ 15.000.000 € 0 € 0 € 42.000 € 48.000 + 14,29%
€ 40.000.000 € 50.000 € 85.000 € 300.000 € 284.000 -/- 5,33%
€ 40.000.000 € 0 € 0 € 112.000 € 128.000 + 14,29%

NB voor grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.370.000) maakt de sectorindeling geen verschil; de premie is geheel individueel opgebouwd. Zelfs voor Uitzendondernemingen, met een hogere maximumpremie voor de Ziektewet, gelden bovengenoemde bedragen.

Los van de berekening van de premies is het voor publiek verzekerde werkgevers zaak om de WGA-uitstroom te bevorderen teneinde de uitkeringslasten te verlagen. Laten wij daar nou net heel erg goed in zijn 😉

Eigen berekening ontvangen?

Met alle plezier stellen wij een maatwerkberekening voor u op. Stuur ons uw gedifferentieerde premienota WHK 2019 en wij berekenen op basis van dezelfde gegevens uw WHK-premie voor 2020.

Wilt u de premienota WHK liever niet over de mail versturen? Vraag dan toegang tot ons Cliëntenportaal aan voor een encrypted verzending.

Bel 06-22243929
Mail naar info@wijzerinverzuim.nl
Of check onze contactpagina