WGA Casemanagement

Ziektewet

Vaak wordt gedacht dat een zieke werknemer onder de Ziektewet valt. Zolang uw werknemer geen recht heeft op de no-riskpolis, is dit niet direct het geval. Er bestaat recht op loondoorbetaling bij ziekte en uw werknemer krijgt geen ziektewetuitkering.

Wanneer is iemand ziek?

Ziek is iemand die ‘ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte’. Dit is dus iets anders dan een werknemer die een conflict ervaart met zijn leidinggevende en zich daarom ziek meldt. De bedrijfsarts is de functionaris die bepaalt wanneer er sprake is van ziekte.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die ziek is, heeft recht op loondoorbetaling. Het wettelijk minimum is 70% van zijn salaris. In uw CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht geregeld zijn. En ken ook de uitzonderingen.

Opzegverbod

Wanneer iemand ziek is, geldt een opzegverbod bij ziekte. In bepaalde gevallen kunt u hiervan afwijken. Ga hier niet lichtvaardig mee om en laat u adviseren door een deskundige.

Wet verbetering poortwachter

Zodra uw werknemer zich ziek meldt, dient u zich te houden aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. U dient al het mogelijke te doen om uw werknemer terug te laten keren in zijn werk.