Tag archieven: Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet onder vuur

De invoering van de Modernisering van de Ziektewet (Wet BeZaVa) per 2014 doorstaat volgens het Gerechtshof in Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:4830) de toets van behoorlijk bestuur niet.

In een specifiek geval heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de werkgever niet aangeslagen mag worden voor de uitkering van iemand die vóór 23 april 2012 al ziek uit dienst was. Vooral het gebrek aan een overgangsregeling acht het Hof niet in de haak en in strijd met het EVRM. De WHK-premie -premiecomponent Ziektewet- moet de Belastingdienst met 0,7% naar beneden bijstellen.

Kort gezegd: volgens het Gerechtshof betaalt ook √ļ mogelijk onterecht te veel WHK-premie.

En u wilt alleen maar weten: Heb Ik Nu Te Veel Betaald Of Niet???

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Want alhoewel de uitspraak van het Gerechtshof ruimte biedt om bepaalde uitkeringen uit uw WHK-premie te poetsen, ligt deze zaak bijzonder genuanceerd. Een en ander dient gezien te worden in samenhang met een pakket aan maatregelen dat er destijds voor moest zorgen dat het begrotingstekort zou dalen onder de 3%. Destijds staat voor 2012 toen de crisis zo ongeveer op z’n hoogtepunt was en het land gered moest worden van de ondergang.

Zo verwijst het Gerechtshof in een web van uitspraken via het crisisheffingsarrest naar een Hongaarse zaak waarin dwingende redenen genoemd zouden moeten zijn waarom het vertrouwen van u als werkgever verstoord zou kunnen zijn. Aangaande de crisisheffing zal het EHRM zich nog uit moeten spreken. En pas na d√≠e uitspraak zou er weer een (andere?) uitspraak k√ļnnen volgen over de WHK-premie.

Wij volgen de ontwikkelingen hierin nauwlettend.

Een en ander betekent overigens niet dat er geen kans meer is dat er zaken gewonnen zullen kunnen gaan worden na al die uitspraken die nog moeten volgen (we hopen dat u het nog volgt). Dat vergt een adem van nog eens een slordige drie jaar schatten wij in.
 

Mail naar info@wijzerinverzuim.nl om op de hoogte te blijven. Wij nemen u dan op onze WHK-mailinglijst en zullen u bij relevante ontwikkelingen informeren.

Betaalt u uw verkoper ‚ā¨ 1.695 per uur?

Nee nat√ļ√ļrlijk niet hoor ik u denken! Zestien-honderd-vijf-en-negentig euro? Per uur? Wie is zo gek? En wie heeft zo veel geld over? Is die medewerker een topverkoper dan? Een miljoenendeal binnengeharkt met √©√©n telefoontje?

Niets van dat al! Voordat u míj voor gek verklaart, verwijs ik u graag naar onze overheid. In oktober 2012 hebben ze de Modernisering van de Ziektewet goedgekeurd waarbij het onmogelijke mogelijk is geworden.

Hoe zit dat dan?

David is vol goede moed gestart met zijn verkoopopleiding. Met op het eerste oog wat gezonde spanning is hij begonnen aan zijn outbound calls. Maar al snel groeien de opgelegde targetrealisatie, de tempodruk en op de koop toe de verbale agressie van de potenti√ęle klanten hem boven de pet. Een ziekmelding is het gevolg.

Dat kost toch geen ‚ā¨ 1.695 per uur?

Als je even niet oplet zeker wel. Zelfs als de werkgever het contract binnen de proeftijd niet verlengt. David blijkt een ernstige psychiatrische aandoening te hebben en blijft twee jaar ziek. Bij de WIA-beoordeling kent UWV hem een WGA-uitkering toe op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid.

Het gevolg

Naast de twee jaar loondoorbetaling is de werkgever ook nog eens 10 jaar lang verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Bij een bescheiden salaris van ‚ā¨ 33.000 per jaar is de totale schadepost ‚ā¨ 201.667 of meer.

Even terug naar de inspanningen van David; hij heeft 119 uur arbeid verricht. Waarvan wellicht maar een paar uurtjes effectief. Teruggerekend: ‚ā¨ 1.694,68 per aanwezig uur.

3 tips om controle te houden over de verzuimkosten

Op deze manier is personeel welhaast onbetaalbaar. Om te voorkomen dat u misschien wel onterecht te veel betaalt, zijn er een aantal zaken die u moet controleren:

Is er een eerdere arbeidsongeschiktheidsdag?
Heeft u voor David recht op de no-riskpolis?
Is de WIA-beoordeling juist uitgevoerd?

En tot slot een bonustip:
Houd uw vinger aan de pols voor wat betreft herstel. Een volledige WGA-uitkering is per definitie een tijdelijke situatie. Immers óf de werknemer herstelt (deels) en krijgt een lager uitkeringspercentage óf de arbeidsongeschiktheid wordt duurzaam en de WGA wordt omgezet in IVA. Een IVA-uitkering komt niet voor rekening van de werkgever.

Meer tips en tricks

Er zijn meer mogelijkheden om de kosten van verzuim te verlagen of zelfs af te wenden. Heeft u een zieke tijdelijke werknemer en wilt u weten wat de risico’s zijn? Neem dan contact met mij op via 06-22243929.

Boontje komt om zijn loontje?

Geregeld verbaas ik me over kwesties rondom verzuim die werkgevers via de Rechtbank ‘uitvechten’ met UWV. Zo ook deze week; de Rechtbank sprak zich uit over een opgelegde loonsanctie waarbij een zieke tijdelijke werknemer een aantal weken v√≥√≥r einde dienstverband beter werd gemeld. En zich toch weer ziek meldde …

In het midden blijft of deze werkgever dom gehandeld heeft of op slinkse wijze probeerde onder zijn verantwoordelijkheden uit te komen …

Lees vooral verder wanneer …

U een zieke tijdelijke werknemer beter wilt melden v√≥√≥r einde dienstverband …
Om de kosten van de Modernisering Ziektewet te beperken …
En u goed wilt weten wat u doet!

In geding

UWV heeft geoordeeld dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht ten aanzien van de zieke ex-werkneemster. Daarom heeft UWV een loonsanctie opgelegd in de vorm van verhaal van ziekengeld en handhaaft dit besluit in bezwaar. De werkgever is het hier niet mee eens en tekent beroep aan bij de Rechtbank.

Zieke tijdelijke werknemer

De werkneemster had een tijdelijk dienstverband tot 3 oktober 2012. Op 28 maart 2012 is zij uitgevallen voor haar werk met klachten van overspannenheid. De bedrijfsarts achtte haar 100% arbeidsongeschikt. Op 4 juni 2012 is gestart met re-integratie in lichte, aangepaste werkzaamheden gedurende 3 dagen per week 2 uur per dag.

Be√ęindigingsovereenkomst met voorwaarde hersteldmelding

Werkgever en werkneemster zijn een be√ęindigingsovereenkomst overeengekomen waarin opgenomen is dat per 18 juli 2012 een volledige hersteldmelding volgt. Daarnaast is werkneemster tot einde contract vrijgesteld van werkzaamheden en zijn de re-integratie-activiteiten gestopt.

Geen medische onderbouwing voor herstel

Op 12 juli 2012 is werkneemster nog gezien door de bedrijfsarts. Deze adviseerde om de ingezette re-integratie te continueren en verder uit te bouwen. De herstelmelding op 28 juli 2012 is dus ‘uit de lucht komen vallen’ en is niet gebaseerd op enig medisch oordeel.

Tip

Lees ook deze blog van Jurgen van der Baan:
Gij zult niet op de stoel van de bedrijfsarts plaatsnemen.

Opnieuw een ziekmelding – ziek uit dienst

Werkneemster meldt zich op 14 september 2012 opnieuw ziek. Dus bij het einde van het contract gaat de werkneemster alsnog ziek uit dienst en ontvangt een Ziektewet-uitkering. UWV heeft de re-integratie-activiteiten beoordeeld en als onvoldoende bestempeld, met als gevolg dus de loonsanctie in de vorm van verhaal van ziekengeld.

Standpunt werkgever

De werkgever stelt dat er maar een korte periode van ziekte is geweest toen werkneemster uit dienst ging (van 14 september tot 3 oktober). Daarmee zou hij geen re-integratieverplichtingen gehad hebben en kan ook geen loonsanctie opgelegd worden.

Uitspraak Rechtbank

De Rechtbank volgt niet dat werkneemster zich zelfstandig hersteld heeft gemeld, omdat de hersteldmelding onderdeel uitmaakte van de be√ęindigingsovereenkomst. De Rechtbank is van oordeel er sprake is geweest van doorlopende arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft op geen enkele wijze onderbouwd dat er sprake is geweest van twee afzonderlijke ziekteperioden bij de werkneemster.

Dat de werkgever op 18 juli 2012 de re-integratieactiviteiten stopzette en de werkneemster vrijstelde van werkzaamheden, heeft geleid tot onnodige stagnatie van de re-integratie. De be√ęindigingsovereenkomst maakt dit niet anders, omdat de daarin vastgelegde afspraken de werkgever niet ontsloegen van zijn wettelijke re-integratieplicht.

De rechtbank komt tot de conclusie dat UWV terecht en op goede gronden het ziekengeld op de werkgever heeft verhaald. hoofdpijndossier

Extra zuur

Deze werkgever zal de Ziektewet-uitkering ook terugzien in de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De verhaalsanctie leidt er niet toe dat de Ziektewet-uitkering niet doorbelast wordt.

Mijn verbazing

Het verbaast mij dat de werkgever een be√ęindigingsovereenkomst opstelt voor een werkneemster van wie het contract binnenkort van rechtswege eindigt. Wat is daar de toegevoegde waarde van? Om de hersteldmelding ‘veilig te stellen’? Uit deze casus blijkt eens te meer dat UWV daar niet intrapt, en terecht. En het is voorspelbaar; de werknemer komt uiteindelijk bij het UWV voor een uitkering en zal vertellen al een tijd ziek te zijn. Dan dus geen WW, maar Ziektewet.

Wat had de werkgever beter kunnen doen?

Deze werkgever had zich moeten realiseren dat er evident sprake was van ziekte. Dat de werkneemster ziek uit dienst gaat, en dat de werkgever opdraait voor de Ziektewet-uitkering, is dan (helaas) een feit. Als u als werkgever de kosten van de Ziektewet-uitkering niet wilt dragen, overweeg dan een verlenging van het dienstverband totdat herstel heeft plaatsgevonden (en medisch is onderbouwd door de bedrijfsarts). Wel even opletten of dan het tijdelijke contract door de ketenbepaling geen vaste aanstelling wordt, en natuurlijk dat herstel naar verwachting niet al te lang op zich zal laten wachten.

Hersteldmelding vóór einde dienstverband niet altijd fout

Overigens zal een hersteldmelding kort voor einde contract niet in alle gevallen desastreuze gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer u flinke ruzie hebt samen en de werknemer zich daarom ziek heeft gemeld. Dan is het wel zaak dat de bedrijfsarts vaststelt dat er géén sprake is van medische beperkingen, en dat in een andere omgeving volledige geschiktheid tot werken bestaat. Dan kunt u de hersteldmelding veilig doorvoeren op basis van het medisch oordeel. Als de werknemer dan bij UWV claimt ziek te zijn, kunt u dit weerleggen. Desnoods in bezwaar tegen de toekenning van de Ziektewet-uitkering die u dan van UWV krijgt.

Meer tips en tricks

Er zijn meer mogelijkheden om de kosten van de Ziektewet-uitkering af te wenden. Heeft u een zieke tijdelijke werknemer en wilt u weten wat de risico’s zijn? Neem dan contact met ons op.

Link naar de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2014:9221