Tag archieven: vangnetters

Update Premienota Werkhervattingskas:
7 controles die u niet mag missen

De Modernisering van de Ziektewet heeft grote gevolgen voor organisaties bij wie weleens een werknemer ziek uit dienst is gegaan. Vanaf 2014 betaalt u een extra premie voor uw zieke ex-werknemers. Of de werknemer nu 1 dag, 10 maanden of 16 jaar voor u heeft gewerkt maakt hierbij geen verschil.

Premienota Werkhervattingskas: betalen voor zieke ex-werknemers

U ontvangt jaarlijks van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)”. Deze aanslag laat u betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat om forse bedragen, dus het is raadzaam de beschikking goed te controleren en eventuele fouten eruit te halen. Anders loopt u het risico dat een onterecht toegerekende uitkering u duizenden euro’s kost.

Welke controles moet u uitvoeren om niet te veel te betalen?

Gebruik voor de controle het handige e-boek van Wijzer in Verzuim. In dit e-boek staan 7 stappen die u niet mag missen bij de controle van de premienota Werkhervattingskas.

Vraag nu direct het e-boek aan en weet welke 7 controles u niet mag missen.

Laatste update: 3 september 2020

Betaalt u uw verkoper € 1.695 per uur?

Nee natúúrlijk niet hoor ik u denken! Zestien-honderd-vijf-en-negentig euro? Per uur? Wie is zo gek? En wie heeft zo veel geld over? Is die medewerker een topverkoper dan? Een miljoenendeal binnengeharkt met één telefoontje?

Niets van dat al! Voordat u míj voor gek verklaart, verwijs ik u graag naar onze overheid. In oktober 2012 hebben ze de Modernisering van de Ziektewet goedgekeurd waarbij het onmogelijke mogelijk is geworden.

Hoe zit dat dan?

David is vol goede moed gestart met zijn verkoopopleiding. Met op het eerste oog wat gezonde spanning is hij begonnen aan zijn outbound calls. Maar al snel groeien de opgelegde targetrealisatie, de tempodruk en op de koop toe de verbale agressie van de potentiële klanten hem boven de pet. Een ziekmelding is het gevolg.

Dat kost toch geen € 1.695 per uur?

Als je even niet oplet zeker wel. Zelfs als de werkgever het contract binnen de proeftijd niet verlengt. David blijkt een ernstige psychiatrische aandoening te hebben en blijft twee jaar ziek. Bij de WIA-beoordeling kent UWV hem een WGA-uitkering toe op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid.

Het gevolg

Naast de twee jaar loondoorbetaling is de werkgever ook nog eens 10 jaar lang verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Bij een bescheiden salaris van € 33.000 per jaar is de totale schadepost € 201.667 of meer.

Even terug naar de inspanningen van David; hij heeft 119 uur arbeid verricht. Waarvan wellicht maar een paar uurtjes effectief. Teruggerekend: € 1.694,68 per aanwezig uur.

3 tips om controle te houden over de verzuimkosten

Op deze manier is personeel welhaast onbetaalbaar. Om te voorkomen dat u misschien wel onterecht te veel betaalt, zijn er een aantal zaken die u moet controleren:

Is er een eerdere arbeidsongeschiktheidsdag?
Heeft u voor David recht op de no-riskpolis?
Is de WIA-beoordeling juist uitgevoerd?

En tot slot een bonustip:
Houd uw vinger aan de pols voor wat betreft herstel. Een volledige WGA-uitkering is per definitie een tijdelijke situatie. Immers óf de werknemer herstelt (deels) en krijgt een lager uitkeringspercentage óf de arbeidsongeschiktheid wordt duurzaam en de WGA wordt omgezet in IVA. Een IVA-uitkering komt niet voor rekening van de werkgever.

Meer tips en tricks

Er zijn meer mogelijkheden om de kosten van verzuim te verlagen of zelfs af te wenden. Heeft u een zieke tijdelijke werknemer en wilt u weten wat de risico’s zijn? Neem dan contact met mij op via 06-22243929.

Modernisering Ziektewet: Hoe u makkelijk te veel betaalt

Dat u door de Modernisering van de Ziektewet moet betalen voor de Ziektewet- en/of WGA-uitkering van uw ex-werknemer is al niet leuk, laat staan wanneer de doorbelasting aan u niet terecht is!

Inmiddels heb ik een aantal bezwaarzaken mogen behandelen. Mij is duidelijk geworden dat de impact van de nieuwe wetgeving op de uitvoering door het UWV groot is. Wat ik hiermee wil zeggen: ook het UWV kan, ondanks haar grote betrokkenheid, fouten maken. Fouten die u veel geld kunnen kosten! Daarmee is controle nog belangrijker.

In deze Verzuimtips deel ik twee voorbeelden uit mijn eigen praktijk met u zodat u een indruk krijgt op welke wijze het mis kan gaan. Verder geef ik op 28 november a.s. een live-webinar over de Modernisering van de Ziektewet; verderop leest u meer hierover.

Fout 1: Toekenning Ziektewet-uitkering niet terecht. Schadepost werkgever: € 7.300

Mevrouw A heeft zich vijf dagen voor het einde van haar tijdelijke contract ziekgemeld bij haar werkgever X. Gezien de heel korte periode dat zij nog in dienst zou zijn, is zij niet meer gezien door de bedrijfsarts. Het UWV heeft haar per 2 maart 2012 een Ziektewet-uitkering toegekend. Werkgever X heeft hiervan met de “Nazendactie beslissingen 2012” bericht over ontvangen van het UWV. Omdat de werkgever zich afvroeg of de toerekening van de uitkering wel terecht was, heeft hij contact opgenomen met Wijzer in Verzuim.

Na een gesprek met de werkgever en bestudering van het dossier was er voldoende aanleiding om meer te willen weten over de gang van zaken. Op verzoek heeft het UWV het medisch dossier overlegd aan de arts-gemachtigde. Die concludeerde dat de beperkingen bij einde dienstverband niet anders waren dan bij de herstelmelding in december(!) 2012. Met andere woorden: er was geen ongeschiktheid voor het eigen werk waardoor de toekenning van de Ziektewet-uitkering onterecht was. Hiermee kan de toerekening aan de werkgever ook geen stand houden. Dit scheelt de werkgever € 7.300 op de gedifferentieerde premie ZW-flex 2014.

En fijn om te weten: het bezwaar dat de werkgever heeft ingesteld, heeft geen invloed op de reeds betaalde uitkering aan de werknemer.

Fout 2: No-riskstatus niet onderkend, schadepost werkgever: € 11.000

In deze casus heeft Wijzer in Verzuim een analyse gemaakt van de toegerekende Ziektewet-uitkering van mijnheer B aan werkgever Y. De werkgever wist dat de werknemer in het verleden al eens een WAO-uitkering had gehad. Echter, wanneer was hem onbekend. Daarom heeft Wijzer in Verzuim bezwaar aangetekend tegen de toerekening van de uitkering, met het standpunt dat er sprake is van een no-riskpolis.

Het UWV heeft het uitkeringsverleden hierop gecontroleerd en meldde dat er inderdaad sprake is van de no-risk-polis. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard omdat de werkgever geen belanghebbende blijkt te zijn. Het UWV heeft een proceskostenvergoeding toegekend, maar wat belangrijker is: de werkgever betaalt geen extra premie ZW-flex, begroot op € 11.000.

Webinar Modernisering Ziektewet

De nota’s van de gedifferentieerde premies zijn (bijna) binnen. U weet zeker dat u medio december een blauwe envelop ontvangt, maar kent u de inhoud ook? En hoe beïnvloedt u de kosten?

Omdat de Modernisering van de Ziektewet nog steeds veel vragen oproept bij werkgevers en casemanagers, laat ik u in het live-webinar zien wat de Modernisering van de Ziektewet inhoudt. Daarnaast ga ik dieper in op de manier waarop u bezwaar aan kunt tekenen. Om u in te schrijven, gaat u naar https://www.wijzerinverzuim.nl/webinar-modernisering-ziektewet-betaalt-u-niet-te-veel.

Graag tot donderdag de 28e!

Hartelijke groet,
Margreet Kühne
registercasemanager